Regulamin

Regulamin EURO-INCASSO

(Algemene Voorwaarden)

Artykuł 1 Definicje

 1. Financial Services Amsterdam B.V.(EURO-INCASSO) zwana dalej „wykonawcą”.
 2. Przez Zleceniodawcę należy rozumieć: każdą osobę (prawną), która zawarła umowę ze Zleceniobiorcą oraz jej przedstawiciela (przedstawicieli), agenta (agentów), cesjonariusza (cesjonariuszy) i następców prawnych z tytułu uniwersalnego.
 3. Dłużnik oznacza: dłużnika głównego.
 4. Zleceniodawca oznacza: kwotę oferowaną przez zleceniodawcę zleceniobiorcy do inkasa, będącą sumą kwot niezapłaconych przez dłużnika, a nadal wymagalnych. Jeżeli zastosowanie ma dekret o rekompensacie kosztów windykacji pozasądowej, przez kwotę główną rozumie się kwotę zaproponowaną do inkasa, z wyłączeniem kosztów i odsetek już naliczonych lub pobranych przez zleceniodawcę.
 5. Roszczenie oznacza: kwotę w pełni wymagalną w dowolnym czasie, w tym wszystkie dopuszczalne koszty i odsetki.
 6. Przez kwoty pobrane należy rozumieć: a) wszystkie kwoty pobrane przez lub w imieniu Wykonawcy; b) wszystkie kwoty pobrane przez Klienta lub w inny sposób; c) wszystkie towary i/lub przedmioty otrzymane w zamian, przy czym wartość takich towarów określa się zgodnie z obiektywnymi standardami; d) wszystkie wpisy kredytowe dokonane przez Klienta.
 7. Przez środki osób trzecich rozumie się otrzymane przez Zleceniobiorcę środki przeznaczone dla Klienta pomniejszone o opłaty umownie ustalone dla Zleceniobiorcy oraz pomniejszone o koszty poniesione przez Zleceniobiorcę.

Artykuł 2 Ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między wykonawcą a jego klientem, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Klient zrzeka się możliwości stosowania własnych ogólnych warunków handlowych.
 2. Odstępstwa od tych ogólnych warunków są możliwe tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione na piśmie ze zleceniodawcą.
 3. W odniesieniu do wszystkich sporów powstałych w związku z umowami, do których zastosowanie mają niniejsze warunki, wyłączną właściwość ma sąd – niezależnie od tego, czy jest to sektor podrzędny – w którego okręgu wykonawca ma swoją siedzibę. 
 4. Wszystkie umowy wykonawcy podlegają prawu holenderskiemu. Z zachowaniem postanowień artykułu 15, sąd w Hadze będzie miał wyłączną jurysdykcję w przypadku sporów wynikających z umowy i/lub niniejszych ogólnych warunków.
 5. W czasie trwania umowy do roku po jej zakończeniu klient nie będzie zatrudniał ani zbliżał się do pracowników zleceniobiorcy w celu zatrudnienia pracowników zleceniobiorcy, w przeciwnym razie klient będzie winien zleceniobiorcy karę, która nie podlega moderacji sądowej, w wysokości 10.000,00 EUR za każde naruszenie.
 6. Wszystkie pisemne informacje przygotowane przez wykonawcę w ramach jakiejkolwiek realizacji umowy i przekazane klientowi są chronione prawem autorskim. Żadna z nich nie może być kopiowana, reprodukowana lub w inny sposób powielana w całości lub części w jakiejkolwiek formie lub przekazywana osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody wykonawcy.

Artykuł 3 Zawarcie umowy

 1. Wszystkie oferty wykonawcy są całkowicie niezobowiązujące. Warunki ogólne EURO-INCASSO
  Oferty automatycznie tracą ważność, jeśli nie zostaną zaakceptowane na piśmie przez klienta w ciągu dwóch miesięcy, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
 2. Oferty będą uważane za zaakceptowane, jeśli klient prześle Zleceniobiorcy zadania wynikające z tych ofert.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyn. Zleceniobiorca jest również uprawniony do zwrotu już zrealizowanych roszczeń, jeśli te okażą się nieprawomocne, z prawem do obciążenia zleceniodawcy w całości uzgodnioną prowizją.
  Zamawiający nie jest zobowiązany do przekazania wykonawcy minimalnej liczby zamówień.

Artykuł 4 Stawki

 1. We wszystkich zadaniach obowiązywać będą stawki, warunki i zasady obowiązujące u Wykonawcy. Wiążące są jedynie odstępstwa określone w formie pisemnej.
 2. Stawki zawarte są w odrębnej ofercie, której częścią są niniejsze ogólne warunki, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany stawek, co dotyczy również bieżących zleceń. Wykonawca poinformuje klienta o takiej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą wejścia w życie.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy listem poleconym w terminie 30 dni od powiadomienia go przez zleceniobiorcę o wzroście ceny. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana w określonym terminie, uważa się, że Klient wyraził zgodę na zmianę ceny.
 5. Wszystkie kwoty wymienione w umowie lub niniejszych ogólnych warunkach są bez podatku VAT, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Ewentualny należny podatek obrotowy zostanie przekazany klientowi.
 6. Prowizja należy się od wszystkich kwot pobranych po zrealizowaniu zamówienia przez wykonawcę. Za datę potwierdzenia zamówienia uważa się datę realizacji zamówienia.
 7. Jeżeli po rozpatrzeniu roszczenia przez zleceniobiorcę klient w jakikolwiek sposób sam załatwia płatność, udaremnia rozpatrzenie lub żąda/odwołuje scedowane roszczenie z jakiegokolwiek powodu, prowizja będzie należna od pełnej kwoty roszczenia, oprócz innych kosztów poniesionych przez zleceniobiorcę lub w jego imieniu, w tym m.in. wydatków zewnętrznych, kosztów prawnych i kosztów egzekucyjnych.
 8. Jeśli działania windykacyjne są prowadzone na zasadzie „no cure, no pay”, nasza opłata windykacyjna zostanie pobrana dopiero po osiągnięciu sukcesu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w odrębnej umowie windykacyjnej. Nasze wynagrodzenie może stanowić procent od wyegzekwowanej należności, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie aneksowej. Koszty postępowania, w tym opłaty sądowe, koszty komornicze i inne wydatki, będą zaliczkowane na podstawie ustaleń zawartych w umowie windykacyjnej. W przypadku odrzucenia reklamacji klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów kontrahenta. Jeśli sąd odrzuci pozew, koszty kontrahenta oraz wszelkie inne koszty i szkody poniesie klient (w tym m.in. pełny zwrot kosztów). Zasada no cure, no pay dotyczy wyłącznie naszej opłaty windykacyjnej, a nie innych kosztów. Gdy dłużnik spłaci (częściowo) zaległe należności, otrzymane kwoty zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na pokrycie ewentualnych zaległych kosztów komorniczych. Następnie zostanie pobrana nasza opłata windykacyjna, a pozostałe kwoty zostaną przekazane wierzycielom. W przypadku no cure, no pay, wpłata przez dłużnika może być również dokonana na nasze konto lub na konto jakościowe komornika.
 9. Wszystkie zlecenia realizowane w oparciu o zasadę „no cure, no pay” opisaną w niniejszych Ogólnych Warunkach dotyczą wyłącznie postępowań przed sądem pierwszej instancji. Ustalenie „no cure, no pay” nie ma zastosowania do postępowań w sądach apelacyjnych lub innych późniejszych działań prawnych.

Artykuł 5 Dostarczanie dowodów i informacji

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się jednocześnie z cesją wierzytelności lub na pierwsze żądanie zleceniobiorcy do dostarczenia wszelkich niezbędnych i pożądanych informacji i dokumentów uzupełniających, takich jak w szczególności kopia umowy, aktualna i prawidłowa specyfikacja wierzytelności lub inny dowód uznania długu, faktury i wszelka wymieniana korespondencja oraz nazwa i adres dłużnika.
 2. Zleceniodawca niezwłocznie informuje zleceniobiorcę o wszelkich płatnościach, korespondencji lub innych kontaktach pomiędzy nim a dłużnikiem.
 3. Zleceniodawca gwarantuje prawidłowość, kompletność i rzetelność wszystkich danych i dokumentów udostępnionych zleceniobiorcy w celu wykonania umowy, nawet jeśli pochodzą one od osób trzecich zaangażowanych przez zleceniodawcę.
 4. Jeżeli zleceniodawca nie spełni powyższych warunków, zleceniobiorca będzie uprawniony do odmowy lub zwrotu zlecenia i zawieszenia swojej pracy lub do obciążenia zleceniodawcy wszystkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez zleceniobiorcę w wyniku tego uchybienia zgodnie ze zwyczajowymi stawkami. Ponadto wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody powstałe z powodu oparcia się przez niego na błędnych i/lub niepełnych informacjach dostarczonych przez klienta.

Artykuł 6 Wykonanie umowy

 1. W odniesieniu do przekazanych mu cesji wykonawca dołoży wszelkich starań, aby odzyskać wierzytelność w miarę swoich możliwości. Przy świadczeniu usług stosuje wyłącznie środki prawnie dozwolone i w miarę możliwości przestrzega ogólnie przyjętych społecznych standardów opieki. Wykonawca przez cały czas zapewnia zobowiązanie do dołożenia wszelkich starań i dlatego nigdy nie jest zobowiązany do zapłaty za konkretny wynik.
 2. Wykonawca ma prawo do zwrotu zamówień w całości lub w części z powodu nieściągalności lub dlatego, że można zasadnie założyć, że ściągnięcie należności w rozsądnym terminie nie jest możliwe, takie według uznania wykonawcy.
 3. Wykonawca uzyska uprzednią zgodę klienta na podjęcie jakichkolwiek działań, które mogą spowodować negatywny rozgłos dla klienta lub które mogą doprowadzić do upadłości dłużnika.
 4. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, zlecenie windykacyjne udzielone zleceniobiorcy uważa się za pełnomocnictwo do podjęcia wszelkich czynności prawnych, które zleceniobiorca uzna za przydatne do osiągnięcia skutecznej windykacji. Koszty osób trzecich w fazie sądowej poniesie klient, chyba że koszty te można odzyskać od dłużnika zgodnie z art. 6.12.
 5. Po udzieleniu cesji zleceniodawca powinien maksymalnie ograniczyć kontakty z dłużnikiem i w każdym przypadku kierować dłużnika bezpośrednio do zleceniobiorcy. W każdym przypadku zleceniodawca dokonuje ustaleń z dłużnikiem w zakresie oferowanej do odbioru wierzytelności dopiero po konsultacji ze zleceniobiorcą.
 6. Z dłużnikiem zleceniobiorca kontaktuje się po raz pierwszy w ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia zlecenia windykacji, chyba że pisemnie ustalono inaczej.
 7. Na swoje życzenie Klient otrzyma wszelkie istotne i przeznaczone dla niego informacje dotyczące przebiegu zleceń windykacyjnych. Informacje są udzielane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od złożenia stosownego wniosku.
 8. Klient może zażądać dostępu do internetowego systemu raportowania czasu pracy. Pozwala to klientowi na dostęp 24/7 do zleceń odbioru wysyłanych przez klienta.
 9. W zakresie dozwolonym (przez prawo), kwota główna podana przez klienta zostanie powiększona o koszty windykacji pozasądowej oraz należne odsetki.
 10. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z usług osób trzecich (w tym m.in. komorników, biur informacji i prawników) przy świadczeniu swoich usług. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia tych osób trzecich.
 11. Pozasądowe wynagrodzenie adwokata oraz koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze, opłaty za sekretariat sądowy oraz wynagrodzenie pełnomocnika) w zakresie dozwolonym przez prawo należy ściągnąć od dłużnika. Odsetki naliczane są zgodnie z wyrokiem do czasu całkowitej spłaty.
 12. Jeżeli poniesione koszty nie mogą być odzyskane od dłużnika, obciążają one klienta.
 13. Na podjęcie działań prawnych można zażądać zaliczki na koszty, która to zaliczka na koszty zostanie rozliczona z klientem po zakończeniu zlecenia windykacji. Zleceniobiorca ma również prawo obciążyć klienta w okresie przejściowym kosztami naliczonymi przez osoby trzecie w ramach zlecenia windykacji.
 14. Jeżeli wykonanie uzgodnionych czynności okaże się z jakiegokolwiek powodu (czasowo) niemożliwe, strony niezwłocznie podadzą to do wiadomości i skonsultują się ze sobą.
 15. Jeżeli w trakcie trwania umowy dłużnik dokona jakiejkolwiek płatności bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy, będzie to traktowane jako zapłacone przez zleceniobiorcę. Wykonawca będzie wówczas uprawniony do obciążenia Zamawiającego stawką określoną w kosztorysie. 6.16
 16. W przypadku odwołania zlecenia przez Zamawiającego, Wykonawca będzie miał prawo obciążyć Zamawiającego stawką określoną w kosztorysie ofertowym. Koszty poniesione w porozumieniu z Zamawiającym (np. badania terenowe, opłaty prawne, koszty proceduralne i koszty egzekucyjne) w takim przypadku obciążą Zamawiającego w całości.
 17. Gdy zdecydujemy się zaangażować zewnętrznego prawnika do (części) zadania, my, jako wykonawca, jesteśmy związani ogólnymi warunkami i zasadami danego prawnika.
 18. Jeśli bezpośrednio połączymy naszego klienta z zewnętrznym prawnikiem, klient ten staje się bezpośrednim klientem danego prawnika i zastosowanie mają warunki i zasady prawnika. Od tego momentu obowiązują zasady Izby Adwokackiej i danego prawnika. W takim przypadku nasza rola będzie ograniczona co najwyżej do roli wspierającej, ponieważ nie zarządzamy bezpośrednią relacją między klientem a prawnikiem.
 19. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z zewnętrznych komorników sądowych w celu windykacji środków w imieniu naszych klientów. Komornicy sądowi działają zgodnie z zasadami i przepisami mającymi zastosowanie do komorników sądowych i są zrzeszeni w Królewskiej Organizacji Zawodowej Komorników Sądowych (KBvG).

Artykuł 7 Zobowiązania płatnicze

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty faktury na rzecz komisanta w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w ust. 1, klient bez dodatkowego powiadomienia popadnie w zwłokę i będzie winien odsetki umowne w wysokości 1,5% miesięcznie od zaległej kwoty od dnia wymagalności.
 3. Klient zobowiązany jest również do pokrycia (dodatkowych) kosztów windykacji sądowej. Koszty windykacji pozasądowej są ustalone w wysokości 15% kwoty zaległej faktury, przy czym minimalna kwota wynosi 75,00 EUR (bez VAT).
 4. Jeżeli klient zalega z terminową płatnością jednej lub kilku zaległych faktur, komisant ma prawo do natychmiastowego wstrzymania prac i zatrzymania wszystkich dokumentów. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawieszenia.
 5. Tłumacz ma prawo w każdej chwili zażądać od zamawiającego zabezpieczenia kosztów, które zostały i zostaną poniesione w związku z realizacją zamówienia. W przypadku braku zabezpieczenia tłumacz ma prawo, bez uszczerbku dla swoich innych praw, zawiesić lub zakończyć zamówienie, a wszystkie kwoty należne tłumaczowi od zamawiającego z jakiegokolwiek powodu stają się natychmiast wymagalne.
 6. W przypadku likwidacji, zawieszenia płatności lub (grożącej) upadłości Klienta, zobowiązania Klienta staną się natychmiast wymagalne, a Zleceniobiorca będzie uprawniony do natychmiastowego zawieszenia lub zakończenia zlecenia.
 7. Różnice kursowe i/lub przeliczeniowe powstałe podczas rozpatrywania reklamacji są na rachunek i ryzyko klienta.
 8. Zleceniobiorca ma prawo do potrącenia zaległych faktur ze środkami pieniężnymi, które z jakiegokolwiek powodu posiada dla danego klienta.

Artykuł 8 Fundusze stron trzecich

 1. Środki otrzymane przez zleceniobiorcę lub w jego imieniu na rzecz zleceniodawcy będą przechowywane w depozycie do czasu całkowitej zapłaty roszczenia lub do czasu tymczasowego przekazania otrzymanych środków, po rozliczeniu opłat i wydatków zleceniobiorcy, które zostały lub zostaną poniesione.
 2. Od tych środków nie będą płacone odsetki.
 3. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca dokona rozliczenia.
 4. Każda płatność, czy to na rzecz klienta, czy na rzecz zleceniobiorcy, jest w pierwszej kolejności przeznaczana na rozliczenie prowizji należnej zleceniobiorcy i poniesionych kosztów. Z pobranych środków pieniężnych potrąca się również niepokryte koszty zapłaty, wydatki i koszty postępowania sądowego poniesione przez osoby trzecie, w tym część kosztów prawnych zasądzonych jako wynagrodzenie adwokackie.
 5. Pieniądze należne klientowi są przekazywane nie później niż ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym plik kwalifikuje się do (ostatecznego) rozliczenia z klientem, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Równocześnie z przekazaniem środków pieniężnych należnych Zamawiającemu, Wykonawca przedłoży specyfikację faktury dla każdego dłużnika.
 6. Niesłusznie i/lub nadmiernie otrzymane płatności zostaną zwrócone w ciągu 30 dni od przekazania informacji lub od momentu, w którym można było się o nich dowiedzieć.
 7. Wpłaty od dłużnika, które wpływają do komisanta, muszą być przekazane komisantowi w formie pisemnej lub cyfrowej najpóźniej w ciągu tygodnia od ich otrzymania. Za moment zapłaty uważa się moment uznania rachunku bankowego lub rachunku żyrowego. Warunki ogólne EURO-INCASSO 5
 8. Wpłaty dokonywane przez dłużników na numer rachunku Wykonawcy inny niż rachunek osoby trzeciej, będą w każdym przypadku uznawane za wpłaty w pełnej wysokości, również w stosunku do Zamawiającego.

Artykuł 9 Skargi

Reklamacje muszą być rozpatrywane przez wykonawcę tylko wtedy, gdy zostaną mu zgłoszone na piśmie w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca, w którym nastąpiło sporne zdarzenie.

Artykuł 10 Odpowiedzialność

 1. Windykacja pozasądowa i sądowa odbywa się na koszt i ryzyko klienta. Klient jest zobowiązany do zwolnienia wykonawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu uzasadnionych kosztów obrony takich roszczeń.
 2. Wykonawca wyłącza wszelką odpowiedzialność, o ile nie jest ona obligatoryjnie uregulowana przepisami prawa.
 3. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do rekompensowania jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich szkód i/lub kosztów poniesionych przez zleceniodawcę lub osoby trzecie, z jakiegokolwiek powodu, ani do rekompensowania szkód spowodowanych przez osoby, które nie są zatrudnione przez zleceniobiorcę, a które wykonują pracę dla zleceniodawcy lub są w jakikolwiek sposób zaangażowane w realizację zleceń.
 4. Wszelka odpowiedzialność wykonawcy będzie w każdym czasie ograniczona do kwoty wypłaconej w danym przypadku z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, łącznie z nadwyżką poniesioną przez wykonawcę w tym zakresie.
 5. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i ma prawo do przesunięcia prac o czas trwania sytuacji siły wyższej lub do rozwiązania umowy, bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Przez siłę wyższą rozumie się: każdą okoliczność niezależną od woli wykonawcy, która czasowo lub trwale uniemożliwia wykonanie umowy. Za siłę wyższą uważane będą w szczególności: pożar, strajki lub utrudnienia wynikające z niewywiązywania się osób trzecich ze swoich zobowiązań, wojna, groźba wojny, zamieszki, strajki, trudności transportowe i inne poważne zakłócenia w działalności wykonawcy lub osób trzecich przez niego zaangażowanych.

Artykuł 11 Unieważnienie umowy

 1. Każda ze stron może w każdej chwili wypowiedzieć umowę listem poleconym, z zachowaniem ustalonego w umowie okresu wypowiedzenia.
 2. Zlecenia windykacyjne będące już w trakcie realizacji przez klienta w momencie rozwiązania umowy będą kontynuowane według stawek i warunków obowiązujących w tym czasie.
 3. O ile strony zawarły umowę na czas określony, uważa się, że po upływie terminu określonego umowa ulega przedłużeniu na taki sam okres.

Artykuł 12 Wypowiedzenie i zawieszenie umowy

 1. Bez uszczerbku dla innych praw przysługujących mu na podstawie umowy, zleceniobiorca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy lub zawieszenia swoich zobowiązań wobec zleceniodawcy ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyn, jeżeli:
  (a) klient jest zlikwidowany, ogłoszono jego upadłość lub przyznano mu (tymczasowe) zawieszenie płatności;
  b) klient, pomimo pisemnego wezwania do zapłaty, nadal nie wywiązuje się z jednego lub więcej swoich zobowiązań;
  c) po zawarciu umowy wyjdą na jaw okoliczności, które dają zleceniobiorcy uzasadnione podstawy do obaw, że zleceniodawca nie wywiąże się (będzie w stanie wywiązać się) ze swoich zobowiązań; Ogólne warunki umowy EURO-INCASSO 6
  d) przy zawieraniu umowy zażądano od klienta zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań, a zabezpieczenie to nie zostało złożone lub jest niewystarczające.

Artykuł 13 Obowiązek zachowania poufności

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych, które uzyskały od siebie nawzajem lub z innego źródła w kontekście zawartej między nimi umowy i o których wiedzą lub powinny wiedzieć, że mają charakter poufny, chyba że ma zastosowanie ustawowy obowiązek ujawnienia.
 2. Informacje przekazane przez Klienta nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały uzyskane. Wykonawca szanuje prywatność i zapewnia, że dane osobowe są traktowane jako poufne. Dane osobowe przekazane przez osoby trzecie znajdą się w bazie danych wykonawcy. Ten plik został zgłoszony do holenderskiego urzędu ochrony danych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Omówienie powiadomienia znajduje się również w oświadczeniu o ochronie prywatności prowadzonym przez wykonawcę na jego stronie internetowej.
 3. Dane zawarte w bazie kontrahenta są niezbędne do obsługi finansowej umowy zawartej przez dłużnika z klientem. Gdy dane znajdą się w bazie kontrahenta, zostanie sprawdzone, czy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych i dane te zostaną zarejestrowane przez kontrahenta w jego bazie w celu ograniczenia dalszego ryzyka finansowego dla kontrahenta i jego klientów. Ponadto, wykonawca lub firma, która zostanie wskazana przez wykonawcę, niezależnie od tego, czy należy do grupy prawnej wykonawcy, będzie mogła przetwarzać ww. bazę danych lub zlecać jej przetwarzanie, z należytym poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa, a także wzbogacać ją o dodatkowe dane osobowe i inne, w tym w celu optymalizacji świadczenia usług na rzecz swoich klientów.
 4. Z zachowaniem postanowień art. 6.10 udostępnienie danych (osobowych) przez zleceniobiorcę osobom trzecim w sposób inny niż w celu określonym w postanowieniach poprzedniego ustępu jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, wyraźną zgodą zleceniodawcy.
 5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zwrotu drugiej stronie wszelkich dokumentów uzyskanych w trakcie wykonywania dzieła lub ich zniszczenia na pierwsze żądanie, ale w każdym przypadku po rozwiązaniu umowy. Zleceniobiorca jest uprawniony do zawieszenia tego obowiązku tak długo, jak długo zleceniodawca pozostaje w zwłoce z jakimkolwiek zobowiązaniem płatniczym.
  Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać wizerunku/słowa, logo oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej wykonawcy bez pisemnej zgody wykonawcy.

Artykuł 14 Uchybienie

Klient musi, pod rygorem utraty praw wobec wykonawcy, powołać się na naruszenie umowy w formie pisemnej jak najszybciej, nie później jednak niż w ciągu tygodnia od stwierdzenia możliwego do przypisania naruszenia umowy.

Artykuł 15 Zmiany lub uzupełnienia warunków

 1. Wykonawca jest w każdym czasie uprawniony do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków.
 2. O zmianie lub uzupełnieniu Klient zostanie powiadomiony w formie pisemnej, a zmianę lub uzupełnienie uważa się za obowiązujące niezwłocznie po przekazaniu Klientowi.
 3. Jeśli klient nie jest w stanie zgodzić się na zmianę lub uzupełnienie, musi powiadomić nas o tym na piśmie w ciągu 30 dni od wysłania powiadomienia. Po upływie powyższego 30-dniowego terminu uważa się, że Klient wyraził zgodę na zmianę lub uzupełnienie.

Warunki korzystania z serwisu internetowego www.euro-incasso.nl

Niniejszy regulamin określa zasady i reguły korzystania ze strony internetowej EURO-INCASSO, znajdującej się pod adresem https://EURO-INCASSO.nl/.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z EURO-INCASSO, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich zasad i warunków podanych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o Prywatności i Informacji o Zrzeczeniu się oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i spełniającej warunki Spółki. „The Company”, „Ourselves”, „We”, „Our” i „Us”, odnosi się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony”, lub „My”, odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega obowiązującym przepisom prawa holenderskiego. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Ciasteczka

Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do EURO-INCASSO, wyraziłeś zgodę na używanie plików cookies w zgodzie z Polityką Prywatności EURO-INCASSO.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić działanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie stwierdzono inaczej, EURO-INCASSO i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na EURO-INCASSO. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z EURO-INCASSO dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Nie wolno Ci:

* Ponownie opublikować materiał z EURO-INCASSO

* Sprzedawać, wypożyczać lub udzielać sublicencji na materiały z EURO-INCASSO

* Powielanie, duplikowanie lub kopiowanie materiałów z EURO-INCASSO

* Redystrybucja treści z EURO-INCASSO

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu niniejszego dokumentu. Nasz regulamin został stworzony przy pomocy szablonu Terms And Conditions Template.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. EURO-INCASSO nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje i nie przegląda Komentarzy przed ich obecnością na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii EURO-INCASSO, jej przedstawicieli i/lub podmiotów powiązanych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo EURO-INCASSO nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

EURO-INCASSO zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

* Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to robić;

* Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;

* Komentarze nie zawierają materiałów zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób naruszających prawo, stanowiących naruszenie prywatności

* Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania biznesu lub zwyczajów, ani do prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz EURO-INCASSO niewyłącznej licencji na używanie, reprodukcję, edycję i upoważnienie innych do używania, reprodukcji i edycji wszelkich Twoich Komentarzy w jakiejkolwiek i wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

* Agencje rządowe;

* Wyszukiwarki;

* Organizacje informacyjne;

* Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą zamieszczać linki do naszej strony internetowej w taki sam sposób, w jaki zamieszczają linki do stron internetowych innych wymienionych firm; oraz

* Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami dotyczącymi Witryny, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

* powszechnie znane źródła informacji konsumenckiej i/lub biznesowej;

* witryny społecznościowe dot.com;

* stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;

* dystrybutorzy katalogów online;

* portale internetowe;

* firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz

* instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie ani na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak EURO-INCASSO; oraz d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Jeżeli jesteście Państwo jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteście zainteresowani umieszczeniem linku na naszej stronie, musicie nas o tym poinformować wysyłając e-mail na adres EURO-INCASSO. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

* Poprzez użycie naszej nazwy firmowej; lub

* Przez zastosowanie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego jest link; lub

* Poprzez użycie innego opisu naszej Strony, do której jest link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony linkującej.

W przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy, nie będzie dozwolone użycie logo EURO-INCASSO lub innych elementów graficznych do linkowania.

IFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć wokół naszych stron internetowych ramek, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej Witrynie, które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Tłumaczenie

Ze względu na naszą międzynarodową publiczność korzystamy z tłumaczenia maszynowego. Oryginalna wersja angielska ma pierwszeństwo. Błędy typograficzne i tłumaczeniowe zastrzeżone.

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łącze do naszej Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas o tym. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani do udzielania bezpośredniej odpowiedzi.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również zapewnić, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z niej. Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

* ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała;

* ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za oszustwo lub podanie fałszywych informacji;

* ograniczyć jakąkolwiek naszą lub Państwa odpowiedzialność w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub

* wyłączenie wszelkich naszych lub Państwa zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: a) podlegają przepisom poprzedniego ustępu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego oraz naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są świadczone bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.