Voorwaarden

Algemene voorwaarden EURO-INCASSO

(Algemene Voorwaarden)

Artikel 1 Definities

 1. Financial Services Amsterdam B.V.(EURO-INCASSO) hierna te noemen “opdrachtnemer”.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel.
 3. Onder debiteur wordt verstaan: de debiteur van de opdrachtgever.
 4. Onder opdrachtgever wordt verstaan: het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter incasso aangeboden bedrag, zijnde het totaal van de door de debiteur niet betaalde, maar nog wel verschuldigde bedragen. Indien het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is, wordt onder hoofdsom verstaan het ter incasso aangeboden bedrag, exclusief de reeds door de opdrachtgever in rekening gebrachte of doorberekende kosten en rente.
 5. Onder vordering wordt verstaan: het op enig moment volledig uitstaande bedrag, inclusief alle toelaatbare kosten en rente.
 6. Onder geïnde bedragen wordt verstaan: a) alle bedragen die door of namens de contractant worden geïnd; b) alle bedragen die door de Klant of anderszins worden geïnd; c) alle goederen en/of zaken die in ruil worden ontvangen, waarbij de waarde van dergelijke goederen wordt vastgesteld volgens objectieve normen; d) alle creditboekingen van de Klant.
 7. Onder derdengelden worden verstaan de gelden die de opdrachtnemer ontvangt ten behoeve van de opdrachtgever verminderd met de voor de opdrachtnemer contractueel overeengekomen vergoedingen en verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk met de opdrachtnemer is overeengekomen.
 3. Ten aanzien van alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is bij uitsluiting bevoegd de rechter – al dan niet sector kanton – in wiens arrondissement de opdrachtnemer is gevestigd. 
 4. Op alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 is de rechter in Den Haag bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
 5. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan geen werknemers van opdrachtnemer in dienst nemen dan wel benaderen met het doel werknemers van opdrachtnemer in dienst te nemen, bij gebreke waarvan opdrachtgever aan opdrachtnemer een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd is van EUR 10.000,00 per overtreding.
 6. Alle schriftelijke informatie die de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft opgesteld en aan de opdrachtgever heeft verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit dit alles mag worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd in welke vorm dan ook of worden meegedeeld aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst

 1. Alle offertes van de aannemer zijn geheel vrijblijvend. Algemene voorwaarden EURO-INCASSO 2
  Offertes vervallen automatisch als ze niet binnen twee maanden schriftelijk door de klant worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De offertes worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever de opdrachtnemer naar aanleiding van de offertes opdrachten verstrekt.
 3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. De opdrachtnemer heeft ook het recht om reeds verwerkte claims te retourneren als deze niet rechtsgeldig blijken te zijn, met het recht om de overeengekomen commissie volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  De opdrachtgever is niet verplicht om een minimum aantal opdrachten aan de opdrachtnemer te geven.

Artikel 4 Tarieven

 1. Op alle opdrachten zijn de tarieven, voorwaarden en condities van Opdrachtnemer van toepassing. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.
 2. De tarieven zijn opgenomen in een aparte offerte, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De aannemer behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen, wat ook geldt voor lopende opdrachten. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tijdig voor de ingangsdatum op de hoogte van een dergelijke wijziging.
 4. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen binnen 30 dagen nadat de opdrachtnemer de opdrachtgever in kennis heeft gesteld van de prijsverhoging. Indien de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn wordt opgezegd, wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging.
 5. Alle in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel verschuldigde omzetbelasting wordt doorberekend aan de klant.
 6. Provisie is verschuldigd over alle bedragen die worden geïnd nadat de opdrachtnemer de opdracht heeft verwerkt. De datum van bevestiging van de bestelling wordt geacht de datum te zijn waarop de bestelling is verwerkt.
 7. Indien de opdrachtgever, nadat de vordering door de opdrachtnemer in behandeling is genomen, op enigerlei wijze zelf voor betaling zorgdraagt, de behandeling belemmert of de overgedragen vordering om welke reden dan ook opeist/herroept, is provisie verschuldigd over het volledige bedrag van de vordering, naast de overige door of namens de opdrachtnemer gemaakte kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verschotten, gerechtelijke kosten en executiekosten.
 8. Als de incassowerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van no cure, no pay, worden onze incassokosten alleen in rekening gebracht bij succes, in overeenstemming met de afspraken die zijn vastgelegd in een aparte incassocontract. Onze vergoeding kan een percentage van de geïnde vordering zijn, zoals overeengekomen in de bijlageovereenkomst. De kosten van de procedure, waaronder griffierechten, deurwaarderskosten en andere kosten, worden voorgeschoten op basis van de afspraken in de incassocontract. In het geval van een afgewezen claim is de klant verplicht de kosten van de tegenpartij te betalen. Als de rechtbank de vordering afwijst, komen de kosten van de tegenpartij en eventuele andere kosten en schade voor rekening van de klant (inclusief maar niet beperkt tot volledige kostendekking). Het no cure, no pay-principe is uitsluitend van toepassing op onze incassokosten en niet op andere kosten. Wanneer de debiteur de openstaande vordering (gedeeltelijk) heeft voldaan, worden de ontvangen bedragen eerst gebruikt om eventuele openstaande deurwaarderskosten te betalen. Vervolgens worden onze incassokosten in rekening gebracht en worden de resterende bedragen doorgestuurd naar de schuldeisers. In geval van no cure, no pay kan de betaling door de debiteur ook worden gedaan op onze rekening of op de kwaliteitsrekening van de deurwaarder.
 9. Alle opdrachten uitgevoerd op basis van het ‘no cure, no pay’ principe, zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden, hebben uitsluitend betrekking op procedures voor de rechtbank van eerste aanleg. De ‘no cure, no pay’-regeling is niet van toepassing op procedures in beroepszaken of andere daaropvolgende rechtszaken.

Artikel 5 Bewijslevering en informatieverstrekking

 1. De opdrachtgever verplicht zich om gelijktijdig met de overdracht van de vordering, of op eerste verzoek van de opdrachtnemer, alle noodzakelijke en gewenste informatie en bewijsstukken te verstrekken, zoals met name een kopie van de overeenkomst, een recente en correcte specificatie van de vordering of ander bewijs van schulderkenning, facturen en eventueel uitgewisselde correspondentie en de naam en het adres van de schuldenaar.
 2. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte van alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen hem en de schuldenaar.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle gegevens en bescheiden die voor de uitvoering van een overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, ook indien deze afkomstig zijn van door de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet, is de opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te weigeren of terug te geven en haar werkzaamheden op te schorten dan wel alle uit deze tekortkoming voor de opdrachtnemer voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ten aanzien van aan haar verstrekte opdrachten zal opdrachtnemer zich naar beste vermogen inspannen om de vordering te incasseren. Bij het verlenen van haar diensten maakt zij uitsluitend gebruik van wettelijk toegestane middelen en houdt zij zich zoveel mogelijk aan algemeen aanvaarde sociale zorgvuldigheidsnormen. De opdrachtnemer levert te allen tijde een inspanningsverplichting en is dus nooit verplicht te betalen voor een bepaald resultaat.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachten geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid of omdat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat inning van de vordering binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
 3. De opdrachtnemer zal voorafgaande toestemming van de opdrachtgever verkrijgen voor het ondernemen van acties die kunnen leiden tot negatieve publiciteit voor de opdrachtgever of die kunnen leiden tot het faillissement van een debiteur.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een aan opdrachtnemer verstrekte incasso-opdracht als een volmacht tot het nemen van alle rechtsmaatregelen die opdrachtnemer nuttig acht om tot effectieve incasso te komen. De kosten van derden in de gerechtelijke fase komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij deze kosten verhaald kunnen worden op de schuldenaar conform artikel 6.12.
 5. Nadat de opdracht is gegeven, moet de opdrachtgever contacten met de schuldenaar zoveel mogelijk beperken en de schuldenaar in alle gevallen rechtstreeks doorverwijzen naar de aannemer. In ieder geval maakt de opdrachtgever pas na overleg met de opdrachtnemer afspraken met de debiteur over de ter incasso aangeboden vordering.
 6. De debiteur wordt door de opdrachtnemer voor het eerst benaderd binnen 5 werkdagen na aanvaarding van de incasso-opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Opdrachtgever ontvangt op zijn verzoek alle voor hem relevante en bestemde informatie over de voortgang van zijn incasso-opdrachten. De informatie wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek, verstrekt.
 8. De klant kan toegang aanvragen tot het online tijdrapportagesysteem. Hierdoor heeft de klant 24/7 toegang tot de incasso-opdrachten die door de klant zijn verzonden.
 9. Voor zover (wettelijk) toegestaan wordt de door de klant opgegeven hoofdsom vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten en de verschuldigde rente.
 10. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij het verlenen van haar diensten gebruik te maken van de diensten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot deurwaarders, informatiebureaus en advocaten). De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 11. De buitengerechtelijke advocaatkosten en de kosten van een gerechtelijke procedure (deurwaarderskosten, griffierechten en advocaatkosten) worden, voor zover wettelijk toegestaan, verhaald op de schuldenaar. De rente wordt in rekening gebracht overeenkomstig het vonnis tot het moment van volledige betaling.
 12. Als de gemaakte kosten niet kunnen worden verhaald op de debiteur, worden ze in rekening gebracht bij de klant.
 13. Voor het nemen van gerechtelijke maatregelen kan een voorschot op de kosten worden gevraagd, welk voorschot na afloop van de incassoprocedure met de klant zal worden verrekend. De opdrachtnemer is ook gerechtigd om kosten die door derden in het kader van een incasso-opdracht in rekening worden gebracht tussentijds bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 14. Indien de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden om welke reden dan ook (tijdelijk) onmogelijk blijkt, zullen partijen dit onverwijld kenbaar maken en met elkaar in overleg treden.
 15. Als een schuldenaar tijdens de duur van de overeenkomst rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalt, wordt dit beschouwd als betaald door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd het in de offerte vermelde tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 6.16
 16. Indien opdrachtgever een opdracht herroept, is opdrachtnemer gerechtigd het in de offerte vermelde tarief aan opdrachtgever in rekening te brengen. De in overleg met de Opdrachtgever gemaakte kosten (bijvoorbeeld veldwerk, juridische kosten, procedurekosten en handhavingskosten) worden in dat geval volledig aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 17. Wanneer wij besluiten een externe advocaat in te schakelen voor (een deel van) een opdracht, zijn wij als opdrachtnemer gebonden aan de algemene voorwaarden en regels van de betreffende advocaat.
 18. Als we onze cliënt rechtstreeks in contact brengen met een externe advocaat, wordt deze cliënt de rechtstreekse cliënt van de desbetreffende advocaat en zijn de voorwaarden en regels van de advocaat van toepassing. Vanaf dat moment zijn de regels van de Orde en van de betreffende advocaat van toepassing. Onze rol zal in dat geval hooguit beperkt blijven tot een ondersteunende rol, aangezien wij de directe relatie tussen de cliënt en de advocaat niet beheren.
 19. We behouden ons het recht voor om externe gerechtsdeurwaarders in te schakelen voor het innen van geld namens onze klanten. Deze gerechtsdeurwaarders werken volgens de regels en wetten die gelden voor gerechtsdeurwaarders en zijn aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Artikel 7 Betalingsverplichtingen

 1. De opdrachtgever is verplicht een factuur binnen 14 dagen na dagtekening aan de opdrachtnemer te voldoen.
 2. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
 3. De klant is ook verplicht om de (extra) gerechtelijke incassokosten te betalen. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van EUR 75,00 (exclusief BTW).
 4. Indien de opdrachtgever met tijdige betaling van een of meer openstaande facturen in gebreke is, is de opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en alle bescheiden onder zich te houden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een opschorting.
 5. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de ter uitvoering van de opdracht gemaakte en te maken kosten. Bij gebreke van zekerheidsstelling is de Vertaler gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de opdracht op te schorten of te ontbinden en is al hetgeen de opdrachtgever aan de Vertaler uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 6. In geval van liquidatie, surseance van betaling of (dreigend) faillissement van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is de opdrachtnemer gerechtigd zijn opdracht onmiddellijk op te schorten dan wel te beëindigen.
 7. Wisselkoers- en/of omrekeningsverschillen die optreden tijdens de verwerking van een claim zijn voor rekening en risico van de klant.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende opdrachtgever onder zich heeft.

Artikel 8 Fondsen van derden

 1. Door of namens de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden worden in depot gehouden totdat de vordering volledig is betaald of totdat de ontvangen gelden tussentijds zijn overgemaakt, na verrekening van de door de opdrachtnemer gemaakte of te maken honoraria en kosten.
 2. Over deze gelden wordt geen rente betaald.
 3. Op verzoek van de opdrachtgever legt de opdrachtnemer rekening en verantwoording af.
 4. Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan de opdrachtnemer, strekt in de eerste plaats ter voldoening van de aan de opdrachtnemer verschuldigde provisie en gemaakte kosten. Niet-geïnde betalingskosten, verschotten en kosten van juridische procedures die door derden zijn gemaakt, met inbegrip van het deel van de juridische kosten dat als advocaatkosten is toegewezen, worden ook van de geïnde gelden afgetrokken.
 5. Aan de cliënt verschuldigde gelden worden uiterlijk overgemaakt op de laatste werkdag van de maand volgend op de maand waarin het dossier voor (eind)afrekening met de cliënt in aanmerking komt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gelijktijdig met de overmaking van de aan de opdrachtgever verschuldigde gelden dient de opdrachtnemer voor elke debiteur een factuurspecificatie in.
 6. Onterecht en/of te veel ontvangen betalingen worden terugbetaald binnen 30 dagen nadat de informatie is verstrekt of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 7. Betalingen van de debiteur die door de opdrachtnemer worden ontvangen, dienen uiterlijk één week na ontvangst schriftelijk of digitaal aan de opdrachtnemer te worden doorgegeven. Als tijdstip van betaling geldt het tijdstip van creditering van de bank- of girorekening. Algemene voorwaarden EURO-INCASSO 5
 8. Betalingen door debiteuren op een ander rekeningnummer van Opdrachtnemer dan de derdenrekening worden in alle gevallen geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook ten aanzien van Opdrachtgever.

Artikel 9 Klachten

Klachten hoeven alleen door de opdrachtnemer in behandeling te worden genomen als ze schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt binnen 14 dagen na het einde van de maand waarin de betwiste gebeurtenis plaatsvond.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 2. De opdrachtnemer sluit alle aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet dwingend wettelijk geregeld is.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of kosten van opdrachtgever of derden, uit welke hoofde dan ook ontstaan, noch tot vergoeding van schade veroorzaakt door personen die niet in dienst zijn van opdrachtnemer en die werkzaamheden verrichten voor opdrachtnemer of op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten.
 4. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband daarmee draagt.
 5. In geval van overmacht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk en heeft hij het recht de werkzaamheden op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt of de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Als overmacht wordt in het bijzonder beschouwd: brand, stakingen of belemmeringen als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen door derden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, stakingen, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden.

Artikel 11 Annulering van een overeenkomst

 1. Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde per aangetekende brief beëindigen, met inachtneming van de contractueel overeengekomen opzegtermijn.
 2. Incasso-opdrachten die op het moment van beëindiging al in behandeling zijn bij de klant, worden voortgezet tegen de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden.
 3. Voor zover partijen de overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze geacht na afloop van de bepaalde tijd voor een gelijke periode te zijn verlengd.

Artikel 12 Beëindiging en opschorting van een overeenkomst

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten uit de overeenkomst is opdrachtnemer gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen te ontbinden of haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten indien:

  (a)
  de cliënt wordt geliquideerd, failliet verklaard of aan hem wordt (voorlopige) surseance van betaling verleend;

  b)
  de cliënt, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen;

  c)
  na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen; Algemene voorwaarden EURO-INCASSO 6

  d)
  de klant bij het sluiten van het contract verzocht werd om zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 13 Geheimhoudingsplicht

 1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs behoren te kennen, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
 2. Door de Klant verstrekte informatie mag niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verkregen. De contractant respecteert privacy en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die door derden worden verstrekt, worden opgenomen in de database van de contractant. Dit dossier is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een overzicht van de kennisgeving is ook opgenomen in de privacyverklaring die de contractant bijhoudt op zijn website.
 3. De gegevens in de database van de aannemer zijn nodig voor de financiële afhandeling van de overeenkomst die de debiteur met de opdrachtgever is aangegaan. Wanneer de gegevens zijn opgenomen in de database van de aannemer, wordt gecontroleerd of de debiteur zijn financiële verplichtingen niet nakomt en worden deze gegevens door de aannemer geregistreerd in zijn database om verdere financiële risico’s voor de aannemer en zijn klanten te beperken. Voorts is het opdrachtnemer of een door opdrachtnemer aan te wijzen onderneming, al dan niet behorend tot de juridische groep van opdrachtnemer, toegestaan voornoemde databank met inachtneming van het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving te (doen) verwerken en te verrijken met aanvullende (persoons)gegevens, onder meer ten behoeve van de optimalisering van de dienstverlening aan haar opdrachtgevers.
 4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.10 is verstrekking van de (persoons)gegevens door opdrachtnemer aan derden anders dan ten behoeve van het bepaalde in het vorige lid slechts toegestaan na voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.
 5. Partijen verplichten zich alle documenten die zij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben verkregen onmiddellijk aan de andere partij te retourneren of op eerste verzoek te vernietigen, maar in ieder geval na beëindiging van de overeenkomst. Opdrachtnemer is gerechtigd deze verplichting op te schorten zolang opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige betalingsverplichting.
  De opdrachtgever verplicht zich het beeld/woordmerk, logo en alle andere intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtnemer niet te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 14 Verzuim

De opdrachtgever moet op straffe van verval van zijn rechten jegens de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na de ontdekking van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, schriftelijk een beroep doen op wanprestatie.

Artikel 15 Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. De wijziging of aanvulling zal schriftelijk aan de Klant worden meegedeeld en de wijziging of aanvulling zal geacht worden in werking te zijn getreden onmiddellijk nadat zij aan de Klant is meegedeeld.
 3. Als de klant niet akkoord kan gaan met de wijziging of aanvulling, moet hij ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen binnen 30 dagen na verzending van de kennisgeving. Na het verstrijken van de bovengenoemde periode van 30 dagen wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.

Algemene voorwaarden van de website www.euro-incasso.nl

In deze algemene voorwaarden staan de regels en voorschriften voor het gebruik van de EURO-INCASSO Website, te vinden op https://EURO-INCASSO.nl/.

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van EURO-INCASSO als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de algemene voorwaarden van de Onderneming. “Het bedrijf”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Wij” verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot het leveren van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing ernaar beschouwd.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door EURO-INCASSO te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de EURO-INCASSO’s Privacy Policy.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gebruikersgegevens voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het bezoekers van onze website gemakkelijker te maken. Sommige van onze gelieerde/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Vergunning

Tenzij anders vermeld, zijn EURO-INCASSO en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op EURO-INCASSO. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot deze van EURO-INCASSO voor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan de beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen.

Je moet niet:

* Herpubliceer materiaal van EURO-INCASSO

* Materiaal van EURO-INCASSO verkopen, verhuren of in sublicentie geven

* materiaal van EURO-INCASSO reproduceren, dupliceren of kopiëren

* Inhoud van EURO-INCASSO herdistribueren

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze algemene voorwaarden zijn gemaakt met behulp van het sjabloon Algemene voorwaarden.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. EURO-INCASSO filtert, redigeert, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat ze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van EURO-INCASSO, haar agenten en/of filialen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is EURO-INCASSO niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

EURO-INCASSO behoudt zich het recht voor om alle commentaren te controleren en om commentaren die als ongepast, beledigend of in strijd met deze voorwaarden kunnen worden beschouwd, te verwijderen.

U garandeert en verklaart dat:

* U hebt het recht om de Reacties op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

* De commentaren maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;

* De Reacties bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.

* De Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.

U verleent EURO-INCASSO hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

* Overheidsinstellingen;

* Zoekmachines;

* Nieuwsorganisaties;

* Distributeurs van onlinegidsen mogen een hyperlink naar onze Website plaatsen op dezelfde manier als ze een hyperlink plaatsen naar de Websites van andere bedrijven op de lijst; en

* Systeemwijde Geaccrediteerde Bedrijven met uitzondering van wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

* algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

* dot.com community sites;

* verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

* online directory distributeurs;

* internetportalen;

* accountants-, advocaten- en advieskantoren; en

* onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de link zou ons niet ongunstig doen overkomen op onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van EURO-INCASSO; en (d) de link is in de context van algemene informatie over bronnen.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar EURO-INCASSO. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

* Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of

* Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

* Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen enkel gebruik van EURO-INCASSO’s logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

IFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, op andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

Vertaling

Vanwege ons internationale publiek maken we gebruik van machinevertaling. De originele Engelse versie prevaleert. Typografische en vertaalfouten voorbehouden.

Uw privacy

Lees Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht tot of zo of om rechtstreeks op u te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; evenmin beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

* onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

* onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

* onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

* onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan het voorgaande lid; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.